Klachten

Klachten infographicBij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-engeschillen/.

Privacyverklaring

Petra Aarts van Equilibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
 • verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke)
 • toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
 • Verzekering en/of polisnummer.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken

van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Xixion Webdesign Webbeheerder.
 • S.J.M. Hermans IT specialist.

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?

De website van Equilibriam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen  analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Social Media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de

instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-12-2022
Equilibram kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Equilibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen

Equilbriam, Praktijk voor Oosterse geneeswijzen

Petra Aarts
Helmondseweg 45
5751 GA Deurne
06-36357848
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.equilibriam.nl
KvK: 63961253

 

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Equillibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen en de cliënt / de cliënten.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contraindicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaald na het consult via de bank de factuur, zie informatie factuur. Bij behandeling op locatie bij een cliënt thuis of in een zorginstelling buiten gemeente Deurne wordt een reiskostenvergoeding berekend van € 0,30 per gereden kilometer inclusief BTW (google routeplanner).
 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief per consult.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 8. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 9. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (e-mailadres). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. 13. Equilibriam is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Equilibriam gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 15. Equilibriam is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Helmondseweg 45 te Deurne, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 

Wie ben ik?

 

petrair. Petra Aarts M.Sc. en eigenaar Equilibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen, ik ben gediplomeerd acupuncturist en guasha therapeut.
Sinds 2015 heb ik een praktijk aan huis in Deurne, waar ik ook woon met mijn man en dochter.
Na mijn studie scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik jaren als research engineer gewerkt bij oa Philips Natlab en TNO maar rond 2012 heb ik het roer omgegooid om werk en privé beter te kunnen combineren.
Al sinds 1998 beoefen ik Aikido, een Japanse krijgskunst waarbij de balans van trainingspartner wordt verstoord om een techniek uit te kunnen voeren. Met dit principe in mijn achterhoofd ben ik op zoek gegaan naar iets wat bij mij paste en ben ik bij acupunctuur uitgekomen. De opleiding tot acupuncturist heb ik gevolgd bij Qing Bai, Academie voor Chinese geneeswijze en voor guasha therapeut bij Guasha Opleidingen Santai.
Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG en aangesloten bij het RBCZ, daarom worden mijn consulten meestal vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering (check daarvoor altijd even je polis).
Elk jaar volg ik diverse bij- en nascholingen zowel op westers medisch als traditioneel oosters gebied. Dit zorgt ervoor dat je verzekerd bent van een veilige behandeling volgens de laatste inzichten.
In mijn praktijk werk ik 1 op 1, met als doel de balans in lichaam en geest te herstellen.
Gezondheid is holistisch, daarom kun je geen enkel aspect verwaarlozen dat deel uitmaakt van je gezondheid of het nu lichamelijk, mentaal of emotioneel is. Vandaar dat acupuntuur en guasha die op het lichaam uitgevoerd worden naast lichamelijke ook mentale en emotionele verbetering teweeg brengen.
Iedereen is welkom, ook kinderen, en een zwangerschap is eveneens geen probleem. Een zwangerschap is namelijk geen ziekte maar een bijzondere toestand van het lichaam.